Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH RODO dla kanałów Social Media

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Dworek Na Błotach www.dworeknablotach.pl w serwisie Facebook (dalej „fanpage”)

I Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Niniejszym informujemy, że Dworek na Błotach Teresa Stencel NIP588 103 52 z siedzibą w Sierakowice Załakowo przetwarza dane osobowe osób, które:
• dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”
•  opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u

II Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Dworek na Błotach Teresa
Stencel NIP
588 103 52
z siedzibą 83-340 Sierakowice Załakowo 74. (dalej „Administrator”).
Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Administratorem jest możliwy: poprzez e-mail: dworek@nablotach.pl i
telefon 608266811 oraz korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby Administratora.

III Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy dane osobowe osób określonych w pkt I w następujących celach:
• w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Dworek Na Błotach
www.dworeknablotach.pl
 na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów
oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
• Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa.

IV Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
• Podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
• Dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

V Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga.
c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

VI Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

VII Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
• Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
• Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych
• Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
• dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

VIII Państwa prawa:

Przysługują Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych,
d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) Prawo do przenoszenia danych
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
h) Prawo do cofnięcia do zgody na przetwarzanie danych osobowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Informacje o źródle danych
    Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook. oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.
  2. Pozostałe informacje
    Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
    Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

lokalizacja